Wokshop ຮຽນພັດທະນາເວັບໄຊຂ່າວສານ ຈົນສາມາດເຜີຍແຜ່ ສູ່ອອນລາຍ ໄດ້ແບບງາມຕາ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ

Workshop ຮຽນພັດທະນາເວັບໄຊ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການເຄື່ອນໄຫວ ໂດຍທ່ານຈະໄດ້ຮຽນປະຕິບັດຕົວຈິງ ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ຈົນສາດມາດ ນຳເວັບໄຊຂອງຕົນຂື້ນເຜີຍແຜ່ອອນລາຍ, ມີວີດີຮຽນ ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ໃຫ້ເບິ່ງຕະຫຼອດຊີບ ບັນດາຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້:

  1. ຮຽນຕິດຕັ້ງເວັບ Server ດ້ວຍ XAMPP ແລະ ຕິດຕັ້ງຖານຂໍ້ມູນ PHPMyadmin.
  2. ຕິດຕັ້ງ WordPress ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບຖານຂໍ້ມູນ, ດາວໂຫຼດ Template, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ແນະນຳກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຕ່າງໆ.
  3. ແນະນຳວິທີການຕັ້ງຄ່າ Appearance Themes, Customize,  Widgets ແລະ Menus ເພື່ອໃຫ້ເວັບໄຊອອກມາຖືກຕ້ອງກັບ Template.
  4. ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕ້ັງ Plugin ຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນໃຫັ້ກັບເວັບໄຊ.
  5. ແນະນຳວິທີການສ້າງ Category, Posts ແລະ ການເພີ່ມຂໍ້ມູນ, ຮູບພາບ, ວີດີໂອ ແລະ ອື່ນໆ.
  6. ແນະນຳວິທີການສ້າງ Pages ການເພີ່ມຂໍ້ມູນ, ຮູບພາບ, ວີດີໂອ ແລະ ອື່ນໆ.
  7. ແນະນຳວິທີການ Users, ສິດນຳໃຊ້ ແລະ ແນະນຳວິທີການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆໃຫ້ກັບເວັບໄຊ.
  8. ແນະນຳກ່ຽວກັບບັນດາ Web Hosting Free ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເພື່ອນຳເອົາເວັບຂື້ນອອນລາຍ.
  9. ຈັດການວິທີການນຳເວັບໄຊຂື້ນອອນລາຍ ແລະ ສຳເລັດ Workshop.

ຄ່າຮຽນອອນລາຍ 1000 THB ຄ່າຮຽນນຳຫ້ອງຮຽນຕົວຈິງ 2000 THB

Wokshop ຮຽນພັດທະນາເວັບໄຊຂ່າວສານ ຈົນສາມາດເຜີຍແຜ່ ສູ່ອອນລາຍ ໄດ້ແບບງາມຕາ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *