Wokshop ຮຽນພັດທະນາເວັບໄຊຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ຈົນສາມາດເຜີຍແຜ່ ສູ່ອອນລາຍ

Workshop ຮຽນພັດທະນາເວັບໄຊ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການເຄື່ອນໄຫວ, ຈັດການກ່ຽວກັບ ສິນຄ້າ ແລະ ໂຄສະນາຂາຍສິນຄ້າ ໂດຍທ່ານຈະໄດ້ຮຽນປະຕິບັດຕົວຈິງ ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ຈົນສາດມາດ ນຳເວັບໄຊຂອງຕົນຂື້ນເຜີຍແຜ່ອອນລາຍ, ມີວີດີຮຽນ ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ໃຫ້ເບິ່ງຕະຫຼອດຊີບ ບັນດາຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້:

 1. ຮຽນຕິດຕັ້ງເວັບ Server ດ້ວຍ XAMPP ແລະ ຕິດຕັ້ງຖານຂໍ້ມູນ PHPMyadmin.
 2. ຕິດຕັ້ງ WordPress ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບຖານຂໍ້ມູນ, ດາວໂຫຼດ Template, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ແນະນຳກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຕ່າງໆ.
 3. ແນະນຳວິທີການຕັ້ງຄ່າ Appearance Themes, Customize,  Widgets ແລະ Menus ເພື່ອໃຫ້ເວັບໄຊອອກມາຖືກຕ້ອງກັບ Template.
 4. ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕ້ັງ Plugin ຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນໃຫັ້ກັບເວັບໄຊ.
 5. ແນະນຳວິທີການສ້າງ Category, Posts ແລະ ການເພີ່ມຂໍ້ມູນ, ຮູບພາບ, ວີດີໂອ ແລະ ອື່ນໆ.
 6. ແນະນຳວິທີການສ້າງ Pages ການເພີ່ມຂໍ້ມູນ, ຮູບພາບ, ວີດີໂອ ແລະ ອື່ນໆ.
 7. ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕ້ັງ WooCommerce ເພື່ອຈັດການກັບສິນຄ້າ.
 8. ແນະນຳ ແລະ ຕິດຕ້ັງ Category,  ຈັດການ Products ສິນຄ້າຕ່າງໆ
 9. ແນະນຳວິທີການ Users, ສິດນຳໃຊ້ ແລະ ແນະນຳວິທີການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆໃຫ້ກັບເວັບໄຊ.
 10. ແນະນຳກ່ຽວກັບບັນດາ Web Hosting Free ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເພື່ອນຳເອົາເວັບຂື້ນອອນລາຍ.
 11. ຈັດການວິທີການນຳເວັບໄຊຂື້ນອອນລາຍ ແລະ ສຳເລັດ Workshop.

ຄ່າຮຽນອອນລາຍ 2000 THB ຄ່າຮຽນນຳຫ້ອງຮຽນຕົວຈິງ 3000 THB

Wokshop ຮຽນພັດທະນາເວັບໄຊຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ຈົນສາມາດເຜີຍແຜ່ ສູ່ອອນລາຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *