About

ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດ ພຽງຜູ້ດຽວ
CIT SOLE CO.,LTD

 I. ສະພາບລວມ.

ໃນເມື່ອກ່ອນອອກຊື່ເປັນ ຊີໄອທີ ຄອມພິວເຕີ ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນວັນທີ 09/09/2009 ແລະ ໄດ້ຂື້ນເປັນບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດ ພຽງຜູ້ດຽວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 01/01/2016, ແບ່ງອອກເປັນ 03 ພະແນກການຄື: ພະແນກຂາຍ, ພະແນກບໍລິການ ແລະ ພະແນກ ພັດທະນາລະບົບໄອທີ ແຕ່ລະພະແນກການມີໜ້າທີ ແລະ ພາລະບົດບາດແຕກຕ່າງກັນ.

II. ໜ້າທີຂອງບໍລິສັດ.

ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການ, ແກ້ໄຂ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານໄອທີ ຄົບວົງຈອນ, ນຳເຂົ້າ ແລະ ຊ່ຽວຊານໃນການຮັບເໝົາ, ວາງລະບົບ ແລະ ຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດ, ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທັນສະໄໝ ຍີຫໍ່ຊັ້ນນຳຕ່າງໆຂອງໂລກ ເຊັ່ນ: ດາຫົວ ເທັກໂນໂລຢີ (DaHua Technology) ມີຍອດຂາຍ ອັນດັບ 02 ຂອງໂລກສຳລັບກ້ອງວົງຈອນປິດ, ຢືນຢູ່ອັນດັບ 04 ຂອງໂລກໃນປີ 2016, ອັນດັບ 05 ຂອງໂລກໃນປີ 2015 ດ້ານລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ.

III. ການບໍລິການ.

 1. ຮັບເໝົາ, ອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຄົບວົງຈອນ.
 2. ຈຳໜ່າຍ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຄອມພິວເຕີ, ອຸປະກອນໄອທີ ທຸກຊະນິດ.
 3. ບໍລິການຮັບອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ້ ໃນຍຸກແຫ່ງການຄົ້ນຫາ.
 4. ບໍລິການຮັບອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາໂປຼແກຼມຄູ້ມຄອງລະບົບ ທັງ Online ແລະ Offline.
 5. ບໍລິການຮັບອອກແບບ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ວາງລະບົບເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆ.

IV. ວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ.

ຄຳຂວັນປະຈຳ: “ ທັນຍຸກ ທັນສະໄໝ ບໍລິການດ້ວຍນ້ຳໃຈ ເຮົາພ້ອມຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ”

 1. ດຳເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
 2. ການບໍລິການ ເປັນເປົ້າໝາຍຫຼັກ ຂອງບໍລິສັດ, ພວກເຮົາໄດ້ຖືເອົາການບໍລິການ ຂື້ນມາ ໃນແຖວໜ້າ ຂອງທຸກໜ້າທີ່ ວຽກງານ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ຫັນສູ່ ການບໍລິການ ຕາມມາດຕະຖານຂອງສາກົນ ແລະ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຂອງລູກຄ້າ.
 3. ບຸກຄະນະກອນທີ່ດີເດັ່ນ, ມີຄວາມຮູ້, ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແມ່ນໝາກຫົວໃຈ ຂອງບໍລິສັດ ເພາະທຸລະກິດພວກເຮົາ ເປັນທຸລະກິດ ແຫ່ງຍຸກເທັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
 4. ນຳເອົາເທັກໂນໂລຊີ ທີ່ໃໝ່ໆ ແລະ ທັນຕາມຍຸກ, ທັນຕາມສະໄໝ ເພື່ອມາໝູນໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາບ້ານເກີດ ເມືອງນອນ ຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ທັນສະໄໝກັບບ້ານເມືອງເພີ່ນ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງພັກ ແລະ ລັດວາງໄວ້.
 5. ກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບຸກຄົນ ທີ່ຕ້ອງການ ຢາກພັດທະນາຕົນເອງ ໃນດ້ານວຽກງານເທັກໂນໂລຢີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍ ເພື່ອຊ່ວຍກັນ ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາ ປະເທດຊາດ.

V. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ.

ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດ ພຽງຜູ້ດຽວ ປະກອບມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ລາຍລະອຽດດັ່ງຂ້າງລູ່ມ:

 1. ສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.
 2. ຄະນະອຳນວຍການ ບໍລິສັດ.
 3. ຄະນະພະແນກການ ບໍລິສັດ.
 4. ພະນັກງານໃນສັນຍາ.
 5. ພະນັກງານທົດສອບວຽກ.

VI. ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຜ່ານມາ ຫຼື Profiles.

 1. ການເຄື່ອນໄຫວລວມ ກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.
 2. ການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບ ກ້ອງວົງຈອນປິດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
 3. ການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາເວັບ.
 4. ການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບ ຫ້ອງຮຽນອອນລາຍ.